BANKROTO ADMINISTRAVIMAS
1. Bankrotas;
2. Bankroto administratorius;
3. Bankrotas teismo tvarka;
4. Supaprastintas bankrotas;
5. Bankrotas ne teismo tvarka;
6. Tyčinis bankrotas;
7. Bankroto bylos pabaiga;
8. Bankroto administratoriaus teisės ir pareigos likviduojant bankrutavusią įmonę.


1. Bankrotas

    Bankrotas - nemokios įmonės būsena, kai įmonei teisme yra iškelta bankroto byla arba kreditoriai įmonėje vykdo bankroto procedūras ne teismo tvarka. Tai gana normalus ir svarbus rinkos sistemos elementas, atliekantis keletą funkcijų:
1. Bankrutuojančia paskelbta įmonė patiria tam tikrą teismo ar kreditorių sprendimą, įmonė priversta pertvarkyti savo verslą.
2. Siekdama išvengti su bankrotu susijusių nemalonumų, krizę patyrusios įmonės randa būdų patobulinti veiklą, o tai naudinga ir vartotojams, ir valstybei.
3. Bankrutavusia pripažinta įmonė likviduojama, kad netrukdytų kitoms, veikiančioms įmonėms.
    Suprantama, būtų geriausia jeigu pakaktų profilaktinių priemonių, tai yra, kad įmonė surastų būdų patobulinti veiklą. Tačiau taip nebūna, nes dalis įmonių dėl apsukrumo, aktyvumo stokos, vadovo nekompetetingumo ir kitų priežasčių krizės neįveikia ir atsiduria bankrutuojančių įmonių sąrašuose. Jų padėtis tampa sudėtinga ir kritiška.

2. Bankroto administratorius

    Bankroto administratorius - tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs LR įmonių bankroto įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka. Juridinio asmens, turinčio teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, vadovas privalo turėti teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas.
    Bankroto administratorius:
1) teisės aktų nustatyta tvarka juridinių asmenų registrui pateikia duomenų ir dokumentų pakeitimus apie bankrutuojančią įmonę;
2) perduoda šio straipsnio 10 dalyje nurodytai Vyriausybės įgaliotai institucijai duomenis apie įmonės bankroto procesą;
3) šio įstatymo nustatyta tvarka valdo, naudoja bankrutuojančios įmonės turtą ir juo, taip pat bankuose esančiomis šios įmonės lėšomis disponuoja;
4) užtikrina bankrutuojančios įmonės turto apsaugą;
5) atidaro atskirą sąskaitą banke lėšoms bankroto proceso metu kaupti ir atsiskaityti su kreditoriais šio įstatymo nustatyta tvarka. Pagrindas nurodytai sąskaitai atidaryti yra teismo nutartis iškelti bankroto bylą arba kreditorių susirinkimo sprendimas pradėti bankroto procesą ne teismo tvarka;
6) vadovauja bankrutuojančios įmonės ūkinei komercinei veiklai;
7) sudaro terminuotas įmonės turto nuomos sutartis, kuriose nuomos sutarties pabaigos diena turi būti šio turto pardavimo, perdavimo ar grąžinimo diena;
8) patikrina bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo, ir pareiškia ieškinius įmonės bankroto bylą nagrinėjančiame teisme dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais. Šiuo atveju laikytina, kad administratorius apie sandorius sužinojo nuo dokumentų apie šių sandorių sudarymą gavimo dienos;
9) atstovauja arba įgalioja kitą asmenį atstovauti bankrutuojančiai įmonei teisme, kreditorių susirinkime ir sudarant sandorius, kai bankrutuojanti įmonė tęsia ūkinę komercinę veiklą;
10) pagal kreditorių pareikštus reikalavimus, patikslintus pagal įmonės apskaitos dokumentus, sudaro šių įmonės kreditorių bei jų reikalavimų sąrašą ir ne vėliau kaip per mėnesį nuo teismo nustatyto termino, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, pabaigos pateikia jį teismui tvirtinti, kreditorių susirinkime ir teisme ginčija nepagrįstus kreditorių reikalavimus. Teismas administratoriaus prašymu gali pratęsti šiame punkte nurodytą terminą;
11) priima ir atleidžia darbuotojus Darbo kodekso ir šio įstatymo nustatyta tvarka;
12) pateikia Garantiniam fondui dokumentus dėl lėšų skyrimo darbuotojų reikalavimams, susijusiems su darbo santykiais, tenkinti;
13) per laikotarpį iki pirmojo kreditorių susirinkimo sprendžia klausimus dėl įmonės sudarytų sandorių, kurių įvykdymo terminas dar nepasibaigė, tolesnio vykdymo ir naujų sandorių, reikalingų įmonės ūkinei komercinei veiklai tęsti, sudarymo, jei įmonė tęsia ūkinę komercinę veiklą, ir ne vėliau kaip per 30 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos praneša suinteresuotiems asmenims apie tai, kad vykdys įmonės sudarytas sutartis, kurių vykdymo terminas dar nepasibaigė, arba jų nevykdys;
14) gina visų kreditorių, taip pat bankrutuojančios įmonės teises ir interesus, organizuoja ir atlieka būtinus bankroto proceso darbus;
15) teikia informaciją šio straipsnio 10 dalyje nurodytai Vyriausybės įgaliotai institucijai, Lietuvos statistikos departamentui (pagal šio nustatytas ataskaitų formas), teismui, taip pat kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka kreditoriams, savininkui (savininkams);
16) organizuoja ir kontroliuoja pajamų, gautų valdant, naudojant ir disponuojant bankrutuojančios įmonės turtu, ir sąnaudų apskaitą, taip pat įmonės bankroto proceso metu teisės aktų nustatyta tvarka sudaro ir teikia metines finansines ataskaitas (balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą). Tais atvejais, kai įmonė nėra pateikusi mokesčių deklaracijų ir kitų dokumentų, administratorius privalo suteikti galimybę atitinkamoms institucijoms atlikti dokumentinius patikrinimus ir revizijas duomenims, teiktiniems nepateiktose mokesčių deklaracijose ar kituose dokumentuose, nustatyti;
17) šaukia kreditorių susirinkimus;
18) praneša įmonės savininkui (savininkams), kai dėl taikos sutarties sudarymo yra būtini jų nutarimai;
19) turi teisę gauti iš Valstybinės mokesčių inspekcijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų, Lietuvos statistikos departamento, valstybės įmonės Registrų centro bei kitų fizinių ir juridinių asmenų, tarp jų iš bankų ir kitų kredito įstaigų, finansų ir draudimo įmonių, teisės aktų nustatyta tvarka reikalingus duomenis apie jo administruojamos bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės vykdytą ir vykdomą veiklą, buvusius ir esamus darbuotojus, turėtą ir turimą turtą ir pan., taip pat iš šiame punkte nurodytų asmenų gauti šios įmonės dokumentų, teiktų ataskaitų, informacijos, tikrinimo aktų ir pan. nuorašus. Tais atvejais, kai įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės, turi teisę neatlygintinai gauti duomenis iš institucijų, kurios teisės aktų nustatyta tvarka registruoja turtą (vertybinius popierius), apie jos savininko (savininkų) vardu registruotą turtą (vertybinius popierius), iš bankų, kitų kredito įstaigų ir draudimo įmonių - apie jų turimas arba priklausančias gauti pinigų sumas;
20) vykdo kitus teismo ir (ar) kreditorių susirinkimo bei komiteto sprendimus;
21) pateikia žalos atlyginimo prievolės mokėjimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga dokumentus ir žalos atlyginimo gavėjų duomenis jų gyvenamosios vietos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams, kai įstatymo numatytais atvejais žalos atlyginimo mokėjimas pereina valstybei;
22) pateikia Žemės ūkio ministerijai dokumentus dėl lėšų skyrimo fizinių ir juridinių asmenų reikalavimams apmokėti už perdirbti supirktą žemės ūkio produkciją;
23) imasi priemonių išieškoti skolas iš įmonės skolininkų;
24) pateikia prašymą teismui (teismams) dėl jo atstatydinimo iš visų jo administruojamų įmonių administratoriaus pareigų ne vėliau kaip kitą darbo dieną po tos dienos, kai sužinojo apie teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas netekimą. Tą pačią dieną šio prašymo kopiją pateikia visiems jo administruojamų įmonių kreditorių susirinkimo pirmininkams.

3. Bankrotas teismo tvarka

    Pareiškimą teismui dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo gali pateikti kreditorius(-iai), įmonės likvidatorius, savininkas(-ai) ir įmonės administracijos vadovas, jeigu yra bent viena šių sąlygų:
1. Įmonė laiku nemoka darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusių išmokų;
2. Įmonė laiku nemoka už gautas prekes, atliktus darbus (paslaugas), negrąžina kreditų ir nevykdo kitų sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų;
3. Įmonė laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų;
4. Įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui(-iams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų;
5. Įmonė neturi turto ar pajamų, iš kurių galėjo būti išieškomos skolos, ir dėl šios priežasties antstolis grąžino kreditoriui vykdomuosius dokumentus.

    Bankroto bylos iškėlimas yra susijęs su viešuoju interesu – nemokios įmonės eliminavimu iš rinkos, todėl rengdamasis nagrinėti bankroto bylą, teismas turi būti aktyvus, tai yra, jis gali išeiti iš reikalavimo ribų, pats rinkti įrodymus ir pan. Bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui(-ams) atlyginimą arba įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui(-iams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi(-iais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų.
    Įmonės nemokumas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Prireikus teismas gali įmonei skirti auditą, ekspertizę įmonės turto vertei patikslinti. Skirdamas įmonei auditą ar ekspertizę, teismas tai privalo padaryti nutartimi, priimama bankroto bylos iškėlimo stadijoje.
    Iškėlus bankroto bylą, įmonės valdymo organai netenka įgaliojimų, įmonė privalo perduoti savo turtą paskirtam bankroto administratoriui, jai uždraudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo. Taip pat bankroto administratoriui pereina visų kitų einamųjų įmonės reikalų tvarkymas.

4.Supaprastintas bankrotas

    Kai įmonė neturi turto ar kai jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms, vyksta supaprastintas bankroto procesas. Supaprastinto bankroto proceso metu kreditorių susirinkimai nešaukiami. Supaprastintas bankroto procesas negali trukti ilgiau kaip vienerius metus.

5. Bankrotas ne teismo tvarka

    Bankroto ne teismo tvarka atveju teismo kompetencijai priskirtus klausimus sprendžia kreditorių susirinkimas.

    Bankroto procesas ne teismo tvarka gali vykti esant šioms sąlygoms:
1. Teismuose nėra iškelta bylų, kuriose įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų reikalavimai susiję su darbo santykiais;
2. Jei iš įmonės nėra išieškoma pagal teismo ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus;
3. Jei už nutarimą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka balsavo kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro 4/5 visų įmonės turtinių įsipareigojimų, įskaitant ir tuos mokėjimus, kurių terminai nepasibaigę, sumos, esančios nutarimo priėmimo dieną.

   Bankroto procesas ne teismo tvarka yra operatyvesnis ir pigesnis už teisminį procesą. Visi kilę klausimai sprendžiami kreditorių bendru sutarimu, o tai leidžia priimti racionalesnius, greitesnius ir efektyvesnius sprendimus.

6. Tyčinis bankrotas

    Tyčinis bankrotas – tai įmonės privedimas prie bankroto tyčia. Bankroto bylą nagrinėjantis teismas gali pripažinti įmonės bankrotą tyčiniu, jeigu nustato požymius, kurie rodytų, kad bankrotą nulėmė ne verslo nesėkmė, nepasiteisinusi rizika, o tyčiniai įmonės valdymo organų veiksmai ar neveikimas, siekiant išvengti įsipareigojimų kreditoriams vykdymo.
    Jeigu įmonės bankroto bylą nagrinėjantis teismas nustato tyčinį bankrotą, bankroto administratorius privalo patikrinti bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per 5 metų laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo, ir pareikšti ieškinius įmonės bankroto bylą nagrinėjančiame teisme dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais. Šiuo atveju laikytina, kad bankroto administratorius apie sandorius sužinojo nuo dokumentų apie šių sandorių sudarymą gavimo dienos.
    Tyčinis bankrotas pripažįstamas nusikalstamu, jei sąmoningai blogai valdant įmonę padaroma didelės turtinės žalos kreditoriams. LR Baudžiamajame kodekse už šį nusikaltimą numatyta bausmė iki trejų metų laisvės atėmimo.

7. Bankroto bylos pabaiga

    Bankrutavusios įmonės likvidavimu yra užbaigiamas bankroto bylos nagrinėjimas. Teismas, išnagrinėjęs bankroto bylą ir pripažinęs įmonę bankrutavusia, priima nutartį likviduoti įmonę dėl bankroto. Teismas pripažįsta įmonę bankrutavusia ir priima nutartį įmonę likviduoti, jei per 3 mėnesius nuo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos nebuvo priimta nutartis dėl taikos sutarties sudarymo ir jei teismas šio termino nepratęsė. Pratęsti šį terminą teismas gali tik tuo atveju, kai to prašo kreditorių susirinkimas
    Teismas, gavęs įmonės kreditorių susirinkimo siūlymą taikyti įmonei likvidavimo procedūrą anksčiau nei per 3 mėnesius nuo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos, turi nedelsdamas spręsti klausimą dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir jos likvidavimo. Įmonės likvidatoriaus funkcijas atlieka administratorius.

8. Bankroto administratoriaus teisės ir pareigos likviduojant bankrutavusią įmonę

    Likviduojant bankrutavusią įmonę, administratorius:
1) disponuoja įmonės turtu bei lėšomis ir užtikrina jų apsaugą;
2) LR įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka organizuoja turto pardavimą ir jį parduoda ar perduoda kreditoriams;
3) tenkina LR įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka patvirtintus kreditorių reikalavimus;
4) pateikia žalos atlyginimo prievolės dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga dokumentus ir žalos atlyginimo gavėjų duomenis jų gyvenamosios vietos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams, kai įstatymo numatytu atveju žalos atlyginimo mokėjimas pereina valstybei;
5) įstatymų nustatyta tvarka sutvarko atliekas, užterštą dirvožemį ir gruntą;
6) grąžina bankrutavusios įmonės savininkui (savininkams) turtą, likusį atsiskaičius su kreditoriais;
7) įstatymų nustatyta tvarka saugotinus įmonės dokumentus perduoda archyvui;
8) pateikia teismui likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus;
9) perduoda duomenis apie likviduotą įmonę Bankroto departamentui prie Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos.

  UAB „ATENERGO“, Gedimino g. 31-1, LT-72282 , Tauragė, tel./faks. 8-446-71192, mob.tel. +370 689 73256, el. paštas: atenergo@gmail.com
Bankrotas nėra kelio pabaiga...
    Pradžia              Apie mus             Paslaugos             Parduodamas turtas           Informacija            Kontaktai